COOL Leiden

Comité Ondersteuning  Ongedocumenteerden  Leiden

Verantwoording

Doelstelling COOL:

  • De stichting heeft ten doel het verwezenlijken van een stabiele situatie voor ongedocumenteerden in Leiden en omgeving door bij te dragen aan een duurzaam perspectief, zodat zij zelfstandig kunnen functioneren binnen een eigen netwerk in Leiden.
  • De stichting heeft alsmede ten doel het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door in samenwerking met andere organisaties, waaronder de gemeente Leiden, ondersteuning en begeleiding te geven in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot primaire behoeften van levensonderhoud, maatschappelijke activering, gezondheidszorg, huisvesting en of maatwerk op juridisch vlak.
  • De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
 

Statuten van Stichting Cool Leiden:
De statuten van Stichting Cool Leiden zoals vastgesteld bij de oprichting van de stichting op 29-8-2022.

Jaarverslagen en balans- en resultatenrekening:
Het jaarverslag 2023 bestaat uit een inhoudelijk verslag met daarin ook een overzicht van de activiteiten en een financieel verslag.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen bestuur:

  • Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
  • Het bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  • Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
  • In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. Het bestuur draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt.
  • Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
  • Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
 
 

ANBI status:
op dit moment zijn wij bezig met de aanvraag voor een ANBI status.

COOL Leiden is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 87413442
RSIN nummer: 864287513